Menu
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:

 1. prowadzenie gospodarki zarobkowej w sferze użyteczności publicznej oraz poza sferą użyteczności publicznej w zakresie przewidzianym ustawą o gospodarce komunalnej,
 2. wykonywanie zadań własnych z zakresu:
  1. utrzymania czystości i porządku w mieście,
  2. utrzymania cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi.
   1. zapewnienie  objęcia  wszystkich  mieszkańców  gminy  zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;
   2. zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
   3. zapewnienie utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  3. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  4. utrzymanie zieleni gminnej i dokonywanie zadrzewień;
  5. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń a także sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego, powierzonych przez miasto Lubartów.


BIP PGK InTegrum CMS Strona zmodyfikowana: 29-12-2008, Autor: Andrzej Kosmala